Balansering av kjemiske ligninger - Eksempler


Kjemiprogram - Nedlasting

Balansering av kjemiske ligninger (stegvis framgangsmåte)

Avhengig av lærebok etc. benyttes forskjellige metoder i denne prosessen. Metoden i eksempelet under er en av disse.

Oppgave 1 (eksempel):Balanser ligningen for forbrenning av pentan.

Steg 1. Man bør i første omgang finne formelen som inneholder flest atomslag (alternativ 1) eller den formelen hvor atomer eller atomgrupper er indeksert med de største tallene (alternativ 2). Ettersom flere av formlene i dette tilfellet inneholder 2 atomslag (alt.1), velges formelen ut fra kriteriene i alt.2. Som et utgangspunkt gis denne formelen koeffisienten 1.
1C5H12 + O2 --> CO2 + H2O

Steg 2. Finn formler som inneholder samme atomslag som den utvalgte formelen fra steg 1. For å få et like stort antall karbonatomer på ligningens venstre og høyre side, tilføres formelen CO2 koeffisienten 5.
1C5H12 + O2 --> 5CO2 + H2O

Steg 3. For at antallet hydrogenatomer på ligningens høyre og venstre side skal samsvare, må H2O tilføres koeffisienten 6.
1C5H12 + O2 --> 5CO2 + 6H2O

Steg 4. For at ligningen nå skal være i balanse må oksygenet (O2) på ligningens venstre side tilføres koeffisienten 8 (O2)
1C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O

Vi fjerner til slutt den nå unødvendige koeffisienten 1 slik at løsningen blir:

C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O

Ligningen er nå i balanse!
NB: Hvis det i denne prosessen skulle oppstå en eller flere brøker, fjernes disse ved hjelp av multiplikasjon. Dette blir demonstrert i neste oppgave.


Oppgave 2: Balanser ligningen for forbrenning av etan

Steg 1. Tilfør tallet 1 i forkant av etan.
1C2H6 + O2 --> CO2 + H2O

Steg 2. For å balansere karbon (C), tilfør tallet 2 i forkant CO2.
1C2H6 + O2 --> 2CO2 + H2O

Steg 3. For å balansere hydrogen (H), tilfør tallet 3 i forkant av H2O .
1C2H6 + O2 --> 2CO2 + 3H2O

Steg 4. For å balansere oksygen (O), tilfør brøken 7/2 i forkant av O2 .
1C2H6 + 7/2O2 = 2CO2 + 3H2O

Steg 5. Eliminer brøken 7/2 ved å multiplisere ligningen med 2.
2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O

Ligningen er nå i balanse!

Dialogbokseksempler (1-6)

Finn de riktige koeffisientene i de ubalanserte ligningene:
1) FeS2+O2>Fe3O4+SO2
2) C3H8+O2>CO2+H2O og bestem hvor mye CO2 og H2O som maksimalt vil bli dannet hvis vi lar 2 gram C3H8 reagerer med et overskudd av O2.
3) C3H8+O2>CO2+H2O og bestem hvor mye CO2 og H2O som maksimalt vil bli dannet hvis vi lar 2 mol O2 reagere med et overskudd av C3H8.
4) C3H8+O2>CO2+H2O og bestem hvor mye CO2 og H2O som maksimalt vil bli dannet hvis vi lar 5 gram C3H8 reagere med 3 gram O2.
5) C3H8+O2>CO2+H2O og bestem hvor mye CO2 og H2O som maksimalt vil bli dannet hvis vi lar forbindelsen C3H8 som inneholder 2 gram H reagere med O2 inneholdene 0.5 mol O.
6) As2S3+NaNO3+Na2CO3>Na3AsO4+Na2SO4+NaNO2+CO2 og bestem hvor mye As2S3 som går med for å danne så mye CO2 at den totale karbonmassen i CO2-molekylet tilsvarer 10 gram.

Andre oppgaver/eksempler

1) Balanser ligningen -> C3H8+O2>CO2+H2O
2) Bestem molmengdene og massene til produktene (CO2 og H2O) i en reaksjon der 10 gram propan reagerer med oksygen (i overskudd)
-> 10gC3H8+O2>CO2+H2O
3) Bestem molmengdene og massene til produktene (CO2 og H2O) i en
reaksjon der propan inneholdene 10 g karbon reagerer med oksygen
(i overskudd)
-> 10gC,C3H8+O2>CO2+H2O
4) Bestem molmengdene og massene til produktene (CO2 og H2O) i en reaksjon der propan inneholdene 10 g karbon reagerer med oksygen 3 gram oksygen.
-> 10gC,C3H8+3gO2,O2>CO2+H2O
Merk: Det stoffet det er minst av vil være den begrensende faktor for hvor mye stoff (produkter) som blir dannet i reaksjonen.
5) Bestem den mengde oksygen som går med til å produsere 3 mol vann
-> C3H8+O2>CO2+3mH2O
6) Hvis vi blander propan (C3H8) inneholdene 3 gram karbon med 2 mol oksygengass (O2) hvor mye CO2 og H2O kan da maksimalt bli dannet?
-> 3gC,C3H8 + 2mO2 > CO2 + H2O
7) Bestem hvor mange gram propan og oksygen som må til for å produsere 5 mol vann.
-> C3H8+O2>CO2+5mH2O
8) Bestem hvor mye deuteriumgass (D2) som må til for å få dannet 20 gram deuteriumoksid.
-> H[2]2+O2>20gH[2]2O eller -> D2+O2>20gD2O
9) Hvor mange gram sølvklorid vil bli dannet hvis man lar 2 mol klorioner reagere med et overskudd av sølvioner?
-> Ag++2mCl->AgCl


Balansere kjemiske likninger

Kjemiprogram - Hjem