Balansere kjemiske ligninger


Kjemiprogram - NedlastingBalansering av kjemiske ligninger - Eksempler


Når kjemiske stoffer reagerer med hverandre dannes det nye stoffer. Hvis vi ønsker at denne reaksjonen skal være fullstendig, forutsettes det at stoffene blandes i et korrekt forhold. Det er forholdene mellom disse reaktantene (og produktene) vi har funnet når en kjemiske ligning er i balanse. I en slik ligning kan det forekomme forandringer i gr.stoffenes oksidasjonstall (redoks). Dette må tas hensyn til når ligningen balanseres. Ved å multiplisere forbindelsene i ligningen med de riktige tallene (koeffisientene), oppnår man en løsning. Den foretrukne koeffisientløsningen er heltallig og lav.

CHEMIX balanseringsrutine innehar følgende egenskaper:
1)Finne koeffisientene som representerer en løsning for ligninger både med (redoks) og uten forandringer i oksidasjonstallene.
2)Støkiometriske løsninger (argumenterte mengde/masse-løsninger)


Trykknapper, tekstfelt og listeboks
Eksempel(1-6): Balanseuttrykk (ubalanserte ligninger)
Beregn: Balanserer ligningen
Editere listeboks (ny ligning)
Før: Tilfører det nye listeelementet i nederste tekstfelt foran markert listebokselement.
Etter: Tilfører det nye listeelementet i nederste tekstfelt bak markert listebokselement.
Fjerne listeelement: Fjerner markert listebokselement.

Tekstfelt

Felt 1(Øverst): Her legger man inn den ubalanserte ligningen
Felt 2: Viser den balanserte ligningen eller feilmeldinger
Felt 3: Viser forbindelsenes molmengder og masser
Felt 4: Listeboks med ubalanserte kjemiske ligninger
Felt 5: Felt for tilføring av nye ubalanserte ligninger til listeboks

Listeboks

Listeboksen inneholder ubalanserte ligninger. Ved å tilføre nye ligninger i det nederste tekstfeltet, kan man på et senere tidspunkt enkelt hente fram disse etter behov.
Bruk av enkle og dobble musklikk i listeboksen
Enkeltklikk på et listeelement, medfører at en utvalgte ligningen sendes til det øverste tekstfelt(felt 1).
Dobbelklikk fungerer på samme måten som et enkeltklikk, men her blir i tillegg ligningens koeffisienter automatisk bestemt.


Veiledning - retningslinjer

Tegn og symbolbruk i et balanseuttrykk
Formler: Se veiledning/retningslinjer for molekylkalkulatoren.
Tegnet '+', pluss (f.eks. H2+O2...) benyttes som skilletegn mellom forbindelsene
Tegnet '>', relasjonsoperatoren større enn (f.eks.H2+O2>H2O) benyttes som skilletegn mellom ligningens venstre og høyre side. Denne skrivemåten erstatter pilen som normalt benyttes i ubalanserte ligninger.
Elektronsymbolet (e-) kan benyttes i en ubalansert ligning som f.eks. Ca+2+e->Ca forutsatt at symbolet ikke er argumentert.

Regler

1)Forbindelsene som inngår i et balanseuttrykk er bundet av det samme tegn og symbolregelverket som molekylkalkulatoren.
2)Ved bruk av argumenterte formler vil alle andre uargumenterte forbindelser i uttrykket automatisk antas å være i et mengdemessig overskudd. Det vil derfor være de argumenterte formlene som setter de mengdemessige begrensningene i den støkiometriske beregningen.

Uløselige ligninger

Når CHEMIX ikke finner en løsning, kan dette skyldes at:
1) en eller flere koeffisienter overstiger en pre-definert grense.
2) antall forbindelser overstiger en fastsatt grense.
3) ligningen er uløselig
NB: Feilmeldingstjenesten vil i de fleste tilfellene gi et tips som spesifiserer det aktuelle problemet.
Kjemiprogram - Hjem