Binært plott - Fasediagram plotter


Kjemiprogram - Nedlasting


 

I kjemi, geologi, mineralogi og metallurgi blir fasediagrammer benyttet til å vise de termodynamiske likevektsforholdene mellom distinkte termodynamiske faser. I et trykk/temperatur binært fasediagram plott av vann vil aksene representere trykk og temperatur. I et slikt  fasediagram vil linjene angi grensene mellom fasene.  

Legeringer vil ikke oppføre seg på samme måten som enkle substanser ettersom disse typisk vil størkne over er større temperaturområde. I et binært fasediagram plott for en legering vil elementene A og B være representert med 100% på hver sin side av diagrammet (100% A og 100% B). I noen tilfeller vil bestanddelene i en blanding på samme måte som enkle substanser størkne ved en spesifikk temperatur (det eutektiske punkt).  

Legge inn symboler og tekst

Både symboler og tekst kan legges inn i CHEMIX binært fasediagram plotter. Først innlegges prosentverdiene for X og Y adskilt med mellomrom 'space'. Deretter innlegges eventuell tekst og til slutt en kommando (valgfritt). f.eks. 20 30 Tekst [bf].
Kommandoer: Kombinasjoner av i alt syv kommandoer kan legges inn i enden av tekststrengen.
[sf] (liten font)
[bf] (stor font)
[-s] = (sjul symbol)
[-t] (sjul tekst)
[ih] (ignore hide) ignorer at man "globlalt" har valgt å sjule tekst og/eller symbol
[il] (ignore limits) tillater at man skriver utenfor rammen 
[_???]  vinklet tekst i grader f.eks. [_180]  (180 grader)


Eksempler:
20 50                                           Kun symbol
20 50 Ingen tekst [-t]                   Kun symbol (tekst skjult)
30 40 Kun tekst [-s]                    Kun tekst (symbol skjult)
20 50 Kun tekst[sf]                      Symbol og tekst (liten font)
30 30 Kun tekst [bf]                    Symbol og tekst (stor font)
40 40 Kun tekst [-s][bf]               Stor font (symbol skjult)
40 40 Alt er skjult [-s][-t]            Tekst og symbol er skjult
20 10 Ignorere skjule [ih]             Ignorerer "global" skjuling av symboler og/eller tekst
-5 -5  Utenfor trekant[il]              Tekst kan posisjoneres utenfor rektangulær ramme
60 60 20 [90]graders tekst[il][bf][_90]   Stor tekst med vinkel 90 grader utenfor rektangulær ramme

Legg inn to tall som henholdsvis representerer X og Y (normalt vekt%) adskilt med mellomrom. Etter disse tallene kan man legge inn tekst (stor font[bf]) som f.eks. symboliserer en fase (L1). Hvis man kun ønsker å framvise teksten (L1) og ikke det grafiske symbolet, sette man inn kommandoen [-s] rett etter L1 --> 20 35 L1[bf][-s] (X=20 , Y=35  Tekst=L1)

Beregne: Etter at man har lagt inn data må man oppdatere diagrammet. Dette gjøres ved å bruke beregn-knappen.

+20% : Denne knappen zoomer ut 20% i forhold til Beregn-knappen

Framvisning av tall - Eksempler:
20 20 tallet[10][sf]      -->   tallet 10 (liten font)
30 30 tallet[11]           -->   tallet 11 (normal font)  
40 40 tallet[12][bf]    -->     tallet 12 (stor font)

Symbolforklaring:I dette feltet skriver man symbolets betydning.

Kopiere til utklippstavlen: Ved å trykke på knappen som inneholder to rektangler vil binærsystemet bli kopiert til utklippstavlen. Dette medfører at man kan overføre bildet av binærsystemet til et annet program som f.eks. et tekstbehandlingsprogram.

Symbolforklaring

Tre grafiske muligheter/framvisninger kan benyttes i symbolforklarings-boksen. 1) Symbol  2) Symbol + linje og 3) Linje.  Symbolforklarings-boksen kan flyttes rundt ved hjelp av venstre mustast.

 Spline modus

Spline-punkter legges inn og flyttes (små rektangler) ved hjelp av venstre mustast. Punktene kan fjernes med høyre mustast. I alt 30 spline-datasett kan lages med opp til 50 punkter pr. sett.

Tynn spline: Når dette er valgt framstår splinene som tynne ellers vil disse framstå som tykke.

Koble:  Kobler sammen første og site splinepunkt

Fjerne: Sletter alle punktene i det valgte splinepunkt-settet

1 spline 2 spline ....30 spline:    Velg et sett med spline punkter.         Merk: IB =  I Bruk

Sort, Rød, Grønn ...:     Spline farger

Fyll modus

I fyllmodus kan fyllpunkter innsettes. Først velger velges et fyllpunkt fra listen med fyllpunkter 1 fyll, 2 fyll ...  Deretter velges en fyllfarge fra fargelisten sort, rød, grønn ....  . Nå kan fyllpunktet avsettes innenfor trekanten ved hjelp av venstre mustast. Fyllpunket kan dras omkring ved hjelp av venstre mustast. Hvis fyllpunktet høyreklikkes - fjernes det. Man kan også velge trykknappen Fjerne. Det til en hver tid valgte fyllpunkt (x) vil også være innrammet slik at man på denne måten kan skille dette punktet fra de andre fyllpunktene (x). I alt 60 fyllpunker er tilgjengelig.

Beregne og +20%

Beregne: Benytt denne trykknappen til å skalere plottet basert på X,Y datasettets max/min verdier.

+20%: Denne trykknappen benyttes hvis man ønsker å skalere opp med 20% (i forhold til Beregn-knappen).

Zoom

Zoom gjennomføres ved å trykke ned høyre mustast. Hold mustasten nede samtidig som det ønskede zoom-område rammes inn med musen. Ønsker man å gå tilbake til utgangspunktet (før zoom) klikker man med høyre mustast uten å bevege musen. Man kan zoome intil man når zoomfaktor 1/2000. Hvis denne grensen overskrides for X eller Y vil utgangspunktet for zoom bli gjenoprettet.

Generer plott

For å plotte en funksjon - legg inn en funksjon i tekstfeltet som befinner seg under "Generer plott" trykknappen. Husk å legge inn max-verdier og min-verdier før man aktiverer trykknappen. Ved å velge fra "drop down"-listen kan man plotte tendenser/egenskaper for grunnstoffene f.eks. smeltepunkt, kokepunkt etc. Verdiene kan også manipuleres matematisk f.eks Smeltepunkt(C)+Symbol * sin(x)

Merk: Radianer & grader kan aktiveres fra "Kalkulator"

Avhukninger - Globale valg


Symboler: Vise alle symboler

Tekst :  Vise all tekst

Symbolforklaring: Vise symbolforklaringsboksen

Spline rektangler: Vise alle splinepunkter/rektangler

Spliner :  Vise alle spline-sett.

Fyllfarge : Aktiver/vise alle fyllpunkter

Skala : Vise skala

Gitter : Vise gitter

Punkter :  Vise punkt-gitter (hvis ikke avhuket vises linje-gitter)  Merk: Gitter må være avhuket for at denne skal kunne benyttes.

Ramme : Vise ramme

 

Kopiere til utklippstavlen

Ved å trykke på knappen som inneholder to rektangler vil figuren bli kopiert til utklippstavlen. Dette medfører at man kan overføre (lime inn) bildet av grafen til et annet program som f.eks. et tekstbehandlingsprogram.

Utskrift

Figuren kan skrives ut ved å trykke på knappen som inneholder en skriver.

Kvalitet på figur/utskrift

Kvlaiteten på figuren som sendes til utklippstavlen/printeren kan justeres via "Oppsett"

Kjemiprogram - Hjem