Bufferløsninger


Kjemiprogram - Nedlasting

Bufferløsninger

Noen ganger ønsker man å lage løsninger som har en kjent og bestemt pH. Det er også en fordel at surhetsgraden i en slik løsning forblir stabil også når løsningen blir tilført stoffer som normalt skulle ha påvirket løsningens pH. Slike løsninger kalles bufferløsninger. Denne egenskapen (pH-stabiliteten) gjør at en slik løsning egner seg til kalibrering av pH-utstyr. Prinsippet for å lage en slik løsning ligger i fellesion-efekten.
Buffereffekt oppnås ved å blande en svak syre med saltet av syren.
Eksempelvis kan en slik løsning bestå av eddiksyre og saltet CH3COONa.
Hvis vi tilsetter litt sterk syre til en slik løsning vil påvirkningen på løsningens pH være minimal. Grunnen til dette er at den tilsatte syrens H+-ioner øyeblikkelig vil slå seg sammen med løsningens CH3COO--ioner og derved danne CH3COOH. Løsningens H3O+-konsentrasjon vil derved forbli noenlunde konstant.
Hvis vi tilsetter litt sterk base vil uspaltet CH3COOH reagere med basen (OH-) og danne vann. Løsningen vil på denne måten derfor også være pH-stabil ved tilførsel av baser.

Eksempel på beregning av pH i bufferløsning

En liter 0.1M eddiksyreløsning tilsettes 0.1 mol acetationer CH3COO- (Ka=1.75*10-5) som ble dannet når saltet CH3COONa løste seg i vann. Bestem løsningens pH.
Løsning:Ka=(X*(X+0.1))/(0.1-X) -> X2+0.1X+XKa-0.1Ka=0
X=[H3O+]=1.75*10-5 -> pH=4.76

Naturens bufferløsninger

Kroppens blod er en bufferløsning. Blodets pH blir stabilisert i blodets eget buffersystem. Blodet har en pH på omtrent 7.4. Denne pH-verdien svinger lite fordi blodet inneholder NaHCO3. På denne vil buffersystemet NaHCO3/H2CO3 i hennhold til fellesioneffekten bidra til at blodets surhetsgrad forblir stabil. Sykdomstilstand inntrer når forholdet mellom syren og saltet forandres.

Svak syre og base
Vannets egenprotolyse
Eksempler - Svak syre og base
Data - Svak syre og base
Brukerveiledning - Svak syre og base


Kjemiprogram - Hjem