Eksempler - Redoks


Kjemiprogram - Nedlasting

  Redoks - reduksjon og oksidasjon - oppgaver og løsninger

Eksempel 1

Balanser:      Fe+2 + MnO4- + H+ --> Fe+3 + Mn+2 + H2O

Løsning:
Oksidasjonstallet til oksygen er -2 (retningslinjer 1). Denne kunnskap medfører at man ved bruk av retningslinje 4 (netto ladning) kan bestemme oksidasjonstallet for mangan. Oksidasjonstallet til mangan må være +7 fordi: 4*(-2)+7 = -1 (nettoladningen)

Jern: Fe+2 - e- --> Fe+3 Multipliser med 5
Mangan: Mn+7 + 5e- --> Mn+2 Multipliser med 1
------------------------------------------------
Redoks: 5Fe+2 + Mn+7 --> 5Fe+3 + Mn+2

Molekyler/atomer/ion som nå ikke er i balanse, kan nå bli balansert ved inspeksjon.

5Fe+2 + MnO4- + H+ --> 5Fe+3 + Mn+2 + H2O

5Fe+2 + MnO4- + 8H+ --> 5Fe+3 + Mn+2 + 4H2O

CHEMIX løsning:
Skriv inn: Fe+2 + MnO4- + H+ > Fe+3 + Mn+2 + H2O
i ett av feltene for halvreaksjoner og beregn.
NB: I dette tilfellet skal kun ett av feltene for halvreaksjoner inneholde en ligning (det andre feltet må være tomt).

Eksempel 2

Balanser redoksligningen ved bruk av følgende to halvreaksjoner

H2C2O4 --> 2CO2 + 2H+ + 2e-
Cr2O7-2 + 14H+ + 6e- --> 2Cr+3 + 7H2O


Løsning:
Multipliser den første halvreaksjonen med 3. Siden det nå etter dette er like mange elektroner på begge sider av ligningen kan disse fjernes.

3H2C2O4 --> 6CO2 + 6H+ + 6e-
Cr2O7-2 + 14H+ + 6e- --> 2Cr+3 + 7H2O

Legg de to ligningene sammen. Fjern elektronene og H+ ionene som befinner seg på høyre side. Husk å fjerne et tilsvarende antall H+ ion på ligningens venstre side.
Redoks ligning: 3H2C2O4 + Cr2O7-2 + 8H+ --> 6CO2 + 2Cr+3 + 7H2O

CHEMIX løsning:
Skriv inn de to halvcellereaksjonene:
H2C2O4 > 2CO2 + 2H+ + 2e-
Cr2O7-2 + 14H+ + 6e- > 2Cr+3 + 7H2O
og beregn.

Eksempel 3

Bestem likevektskonstanten for reaksjonen mellom metallisk kobber og brom under dannelse av Cu+2 og Br- ved 25oC
Br2 + 2e- --> 2Br-         E0 = 1.09 V
Cu --> Cu+2 + 2e-         E0 = -0.34 V
---------------------------------
Cu + Br2 --> Cu+2 + 2Br-

Løsning:
Det beregnede cellepotensialet : E0cell = 1.09 V -0.34 V = 0.75 V
Beregn deltaG ved å skrive inn n=2 and E0cell=0.75 V i ligningen: deltaG = -n F E0
Overfør deltaG til ligningen: -deltaG = RT ln K (ln K = -deltaG/RT) og beregn.
ln K = 58.36 --> K = e58.38 = 2.27E25

CHEMIX løsning:
Steg 1) Skriv inn begge halvreaksjonene
Br2 + 2e- > 2Br-         E0 = 1.09 V
Cu > Cu+2 + 2e-         E0 = -0.34 V
og beregn cellepotensialet.
Steg 2) Skriv inn n=2 (-n=-2) og E0celle=0.75 V i ligningen: deltaG = -n F E0 og beregn.
Step 3) Overfør resultatet av deltaG til ligningen: -deltaG = R T ln K og beregn K.

Eksempel 4

Balanser og bestem cellepotentialet (E0cell), deltaG and K. :    Fe+2+ O2 + H+ --> Fe+3 + H2O
når man vet at:
Fe+3 + e- --> Fe+2                  E0 = 0.77 V
O2 + 4H+ + 4e- --> 2 H2O     E0 = 1.23 V

Løsning:
Snu den ene halvreaksjonen. Husk samtidig å forandre fortegn: E0 (0.77 V --> -0.77 V).
                Fe+2 --> Fe+3 + e-                Multipliser med 4
                O2 + 4H+ + 4e- --> 2 H2O
--------------------------------------------
Redoks:     4Fe+2+ O2 + 4H+ --> 4Fe+3 + 2H2O

Cellepotensialet kan beregnes ved å summere red. og oks. halvpotensialene.
E0cell = -0.77 V + 1.23 V = 0.46 V
Beregn deltaG ved å skrive inn n=4 (-n=-4) og E0cell=0.46 V i ligningen.: deltaG = -n F E0
Skriv inn verdien av deltaG i ligningen : -deltaG = RT ln K (ln K = -deltaG/RT) og beregn.
ln K = 71.62 --> K = e71.62 = 1.27E31

CHEMIX løsning:
Steg 1) Skriv inn første og andre halvreaksjon (husk å snu første halvreaksjon)
Fe+3 + e- > Fe+2
O2 + 4H+ + 4e- > 2 H2O
and beregn cellepotensialet.
Steg 2) Skriv inn n=4 (-n=-4) og E0cell i ligningen: deltaG = -n F E0 or ln K = -deltaG/RT og beregn.
Steg 3) Overfør resultatet av deltaG til ligningen: -deltaG = R T ln K og beregn K.

Elektrokjemi
Redoks - Reduksjon og Oksidasjon
Oksidasjonstall

Kjemiprogram - Hjem