Kalkulator


Kjemiprogram - Nedlasting

Kalkulatorens egenskaper


CHEMIX kalkulatoren fungerer i hovedsak på samme måte som en vanlig lommekalkulator. Du kan legge inn tall og funksjoner enten ved å benytte tastaturet eller trykknappene. Når man legger inn tall i 10n-format så skriver man først inn mantissa etterfulgt av E, så +/- hvis nødvendig og deretter eksponenten f.eks. 2.34*10-2 --> 2.34E-2
Kalkulatoren vil automatisk beregne 200 Y-verdier hvis X-variabelen er inkludert i funksjonsuttrykket f.eks. sin(X). X-start verdien angis i feltet X-start verdi. Denne verdien økes eller minkes avhengig av vedien som er oppgitt i Steg-verdi feltet. Resultatet (X,Y-verdiene) kan kopieres ved hjelp av venstre og høyre mustast for f.eks. deretter å bli overført til Data (X Y) feltet i Kurvetilpasning og Funksjonsplott. På denne måten kan man ved behov generere kunstige 'empiriske' data.
Hvis det oppstår en feil i beregningen vil denne bli framvist i resultatfeltet.

Kalkulator
Funksjon/konst./operator Eksempel Fortolkning
+ X+2 addisjon
- X-2 subtraksjon
* X*2 multiplikasjon
/ X/2 division
^ X^2 potens X2
( ) 5*(X+2) parentes
. 2.536 desimal separator
PI PI konstant 3.141..
e e^x konstant 2.718..
E 2.5E-2 2.5*10-2
X 2*X variabel
SIN SIN(X) sinus funksjon
COS COS(X) cosinus funksjon
TAN TAN(X) tangens funksjon
ASIN ASIN(X) arc sinus funksjon (-90 --> 90 grader eller -1/2 --> 1/2 PI)
ACOS ACOS(X) arc cosinus funksjon (0 and 180 grader eller 0 --> PI)
ATAN ATAN(X) arc tangent funksjon (-90 and 90 grader eller -1/2 --> 1/2 PI)
SINH SINH(X) hyperbolsk sinus av X
COSH COSH(X) hyperbolsk cosinus av X
TANH TANH(X) hyperbolsk tangens av X
RAD RAD(180) Konverterer from grader til radianer
DEG DEG(PI) Konverterer fra radianer til grader
EXP EXP(X) naturlig eksponent ex
LN LN(X) naturlig logaritme
10^X 10^(X) 10-pot. funksjon 10x
LOG LOG(X) 10-base logaritme
SQRT SQRT(X) kvadratrot
ABS ABS(-2.43) absoluttverdi
RND RND(10) tilfeldig tall
MCALC MCALC(CaSO4) Molekylkalkulator funksjon ( ','(komma) - kan ikke benyttes her)
CLR
Fjerne all tekst
_<-DEL
Fjerne tekst bakover


Kjemiprogram - Hjem