Kjemioppgaver


Kjemiprogram - Nedlasting

For at regneoppgavene skal gi ønsket effekt, bør problemene først løses med papir og penn. I etterkant kontrolleres svarene ved hjelp av programmet. Løsningene til regneoppgavene, som er gitt under hver av oppgavene, er relatert til den "input" programmet forventer for å kunne besvare spørsmålene på en korrekt måte.

Innhold (kjemioppgaver)

Periodesystemet
Molekylkalkulator
Balansere
Termokjemi
Løselighetsprodukt
Svake syrer/baser, bufferløsninger
Elektrokjemi
Spektroskopi
Kurvetilpasning
Molekylstruktur (3-D Molekylframviser)
Gassligninger
Konverteringer
Ternært Plott

Periodesystemet

1.1 Periodesystemet - Navn:
Hvilke navn har følgende grunnstoff
Br
Sn
Ba
H
Cl
C
P
Al
Si
K
Fe
Pb
Løsning: Aktiver valgknappen Navn i periodesystemet.
1.2 Periodesystemet - Atomnummer:
Hvilke atomnummer har følgende grunnstoff
Uran
Bly
Fosfor
Sink
Tinn
Jod
Nitrogen
Oksygen
Natrium
Neon
Bor
Krom
Løsning: Aktiver valgknappen Atomnummer i periodesystemet.
1.3 Periodesystemet - Oksidenes Syre-base egenskaper:
Hvilket miljø (sur-amfotær-basisk) forårsaker oksider av følgende grunnstoff:
Svovel
Kalium
Klor
Magnesium
Fluor
Aluminium
Jod
Natrium
Bor
Nikkel
Kobber
Litium
Løsning: Aktiver valgknappen Syre-base egenskaper i periodesystemet.
1.4 Egenskaper - Isotoper
Finn antall og den prosentvise naturlige tilstedeværelsen av følgende isotoper:
Hydrogen
Karbon
Natrium
Tinn
Løsning: Velg trykknappene H, C ... og aktiver Grunnstoffets stabile isotoper i "Egenskaper".
1.5 Egenskaper - Historikk
Oksygen: Forklar nordlysets røde og gul-grønne farge
Uran: Hvilken uranisotop forårsaker fisjon?
Platina: Hva skjer når platina kommer i kontakt med en hydrogen-oksygen atmosfære?
Karbon: Hvilke tre allotope former har karbon?
Helium: Beskriv bruken av flytende helium
Løsning: Velg trykknappene O, H ... og aktiver Historikk i "Egenskaper" .
1.6 Hvor i periodesystemet opptrer grunnstoffene som gasser?
Løsning: Undersøk ved hjelp av valgknappen fasetilstand.
1.7 Grunnstoffenes kjemiske egenskaper avhenger av antall ytterelektroner. Er det noen sammenheng mellom hovedgruppetallet og antall ytterelektoner.?
Løsning:Undersøk ved hjelp av periodesystemet og valgknappen elektronkonfigurasjon.
1.8 Undersøk følgende: Atomradier, elektronegativitet og første ionisasjonspotensial. Er det mulig ved hjelp av periodesystemet å bestemme/anslå hvor verdiene av disse egnenskapene forventes å være små/store. Er det noen sammenheng?
Løsning: Undersøk ved hjelp av periodesystemets valgknapper.
1.9 Hvilket grunnstoff opptrer med flest stabile isotoper?
Løsning: Undersøk ved hjelp av valgknappen antall stabile isotoper.
1.10Med hvilken volumprosent finnes nitrogen i atmosfæren. Reagerer nitrogengassen N2 lett med omgivelsene?. Nevn noen viktige nitrogenholdige forbindelser.
Løsning: Velg nitrogentrykknappen og finn ønsket informasjon ved å aktivere valgknappen Historikk
1.11 Hvilke stabile isotoper har hydrogen og hva kalles den tredje ustabile isotopen?
Løsning: Velg hydrogentrykknappen og finn ønsket informasjon ved å aktivere valgknappene stabile isotoper og historikk
1.12 Hvor i periodesystemet befinner grunnstoffene som har høyest/lavest kokepunkt seg?
Løsning: Undersøk ved hjelp av valgknappen kokepunkt.
1.13 På hvilke side (vestre/høyre) i periodesystemet er grunnstoffene dominert av positive/negative oksidasjontilstander. Hvorfor er oksidasjonstilstandene til edelgassene fraværende?
Løsning: Undersøk ved hjelp av valgknappen oksidasjonstilstander.
1.14 Bestem hvilket grunnstoff som innehar de høyeste og laveste verdiene:
Elektronegativitet
Atomradius
Smeltepunkt
Kokepunkt
Elektrisk ledningsevne
Termisk konduktivitet
Stabile isotoper
Tetthet

Skiller noen av hovedruppene seg ut m.h.p. høye/lave verdier (gruppetendenser)?

Løsning: Aktiviser Grafikk i periodesystemet. Benytt valgknappene (elektonegativitet...) og let etter de høyeste og laveste verdiene.
Tilbake til innhold (kjemioppgaver)

Molekylkalkulator

2.1Bestem molmengden til:
a) 12 gram NaCl
b) 23 gram CaO
c) 9.43 gram CuSO4*5H2O
Løsninger:
a) 12gNaCl
b) 23gCaO
c) 9.43gCuSO4*5H2O
2.2Beregn massen til:
a) Ett mol CuCl2
b) 0.5 mol NH4Cl
c) 2 mol CaSO4*5H2O
Løsninger:
a)1mCuCl2
b) 0.5mNH4Cl
c) 2mCaSO4*5H2O
2.3Hvor mange mol C er det i:
a) 3.2 mol CH4
b) 0.5 mol HCN
c) 2.17 mol K4Fe(CN)6
Løsninger:
a) 3.2mCH4
b) 0.5mHCN
c) 2.17mK4Fe(CN)6
2.4Hvor mange gram O er det i:
a) 3 gram CaO
b) 21 gram H2O2
c) 0.23 gram BaSO4
Løsninger:
a) 3gCaO
b) 21gH2O2
c) 0.23gBaSO4
2.5Hvor mange mol H er det i:
a) 1.4 gram LiH
b) 0.3 gram H2O
c) 12 gram CH3CH2OH
Løsninger:
a) 1.4gLiH
b) 0.3gH2O
c) 12gCH3CH2OH
2.6Hvor mange gram Na er det i:
a) 0.6 mol NaCl
b) 3.4 mol Na2CO3
c) 2.3 mol NaH2PO4
Løsninger:
a) 0.6mNaCl
b) 3.4mNa2CO3
c) 2.3mNaH2PO4
2.7Hvor mange % kalsium er det i:
a) 2.1 mol CaO
b) 0.6 mol CaCl2
c) 3.2 mol Ca3(PO4)2
Løsninger:
a) 2.1mCaO
b) 0.6mCaCl2
c) 3.2mCa3(PO4)2
2.8Hvor mange % fluor er det i:
a) 1.2 gram HF
b) 2.7 gram MgF2
c) 0.9 gram AlF3
Løsninger:
a) 1.2gHF
b) 2.7gMgF2
c) 0.9gAlF3
2.9Bestem/beregn:
a) Prosentinnholdet av K, Cr og O i K2CrO4.
b) Mengden av Ca, C og O i 0.3 mol CaCO3.
c) Molmengden til Pb og O i 12g PbO2.
Løsninger:
a) K2CrO4.
b) 0.3mCaCO3.
c) 12gPbO2.
2.10Bestem prosentinnhold, massen og molmengden til de forskellige elementene i Mg3(PO4)2.
Løsning:
Mg3(PO4)2
2.11Hvor stor er molmengen av følgende forbindelse inneholdene:
a) 2 mol Na i NaCl
b) 0.3 mol Cl i AlCl3
c) 3.6 mol P i Ca3(PO4)2
Løsninger:
a) 2mNa,NaCl
b) 0.3mCl, i AlCl3
c) 3.6mP,Ca3(PO4)2
2.12Beregn den totale massen til forbindelser som inneholder:
a) 2 gram O i CaO
b) 5 gram Cl i HCl
c) 2.4 gram Fe i Fe2O3
Løsninger:
a) 2gO,CaO
b) 5gCl,HCl
c) 2.4gFe,Fe2O3
2.13Hvor mange mol K er det i forbindelser som inneholder:
a) 3.2 mol O i KNO3
b) 0.2 mol Cl i KClO4
c) 1.4 mol Ca CaCl2
Løsninger:
a) 3.2mO,KNO3
b) 0.2mCl,KClO4
c) 1.4mCa,CaCl2
2.14Hvor mange gram N er det i forbindelser som inneholder:
a) 12 gram O i NO
b) 0.5 gram H i NH3
c) 3.0 gram Cl i NH4Cl
Løsninger:
a) 12gO,NO
b) 0.5gH,NH3
c) 3.0gCl,NH4Cl
2.15Hvor mange mol Ba er det i forbindelser som inneholder:
a) 5.4 gram O i BaO
b) 3.7 gram Cl i BaCl2
c) 1.0 gram C i BaCO3
Løsninger:
a) 5.4gO,BaO
b) 3.7gCl,BaCl2
c) 1.0gC,BaCO3
2.16Hvor mange gram Cu er det i forbindelser som inneholder:
a) 0.6 mol S i CuS
b) 6.4 mol Cl i CuCl2
c) 7.8 mol O i CuSO4*5H2O
Løsninger:
a) 0.6mS,CuS
b) 6.4mCl,CuCl2
c) 7.8mO,CuSO4*5H2O
2.17Hvor mange % Br er det i forbindelser som inneholder:
a) 2.1 mol Na i NaBr
b) 3.0 mol Ca i CaBr2
c) 0.2 mol Al i AlBr3
Løsninger:
a) 2.1mNa,NaBr
b) 3.0mCa,CaBr2
c) 0.2mAl,AlBr3
2.18Hvor mange % Li er det i forbindelser som inneholder:
a) 9.0 gram I i LiI
b) 2.8 gram O i Li2O
c) 1.0 gram C i LiHCO3
Løsninger:
a) 9.0gI,LiI
b) 2.8gO,Li2O
c) 1.0gC,LiHCO3
2.19Bestem/beregn:
a)Prosentinnholdet av Na, C og O i forbindelsen Na2CO3 (inneholder 4 gram O).
b)Mengden til de forskjellige elementene i forbindelsen Fe2O3 inneholdene 0.8 mol Fe.
c)Molmengden til elementene i Pb(C2H5)4 inneholdene 4.0 gram H.
Løsninger:
a) 4gO,Na2CO3
b) 0.8mFe,Fe2O3
c) 4gH,Pb(C2H5)4
2.20Bestem prosentinnhold, mengden og molmengden av de forskjellige elementene i C4H9OH.
Løsning:
C4H9OH
2.21Hvor mange mol Ca3(PO4)2 kan vi høyst lage av 3 gram Ca , 10 gram O og 14 gram P?
Løsning:
Kontroller ved hjelp av følgende argumentasjon når molmengden er minst: 3gCa,Ca3(PO4)2 eller 10gO,Ca3(PO4)2 eller 14gP,Ca3(PO4)2
2.22Hvor mye Be går med til å lage 245 gram BeCl2?
Løsning:
245gBeCl2
2.23Når CuSO4*5H2O varmes opp avgis vann. Hvor mange % oksygen forsvinner hvis alt vannet fordamper ved oppvarmingen?
Løsning:
Kontroller massen av oksygen før (CuSO4*5H2O) og etter (CuSO4) oppvarmingen. Omregn til prosent.
2.24Bestem de 'enkleste' empiriske formlene for forbindelser som inneholder:
a) 92.83% bly og 7.67% oksygen.
b) 31.9% kalium, 28.9% klor og 39.2% oksygen.
Løsning: Erstatt prosent med masse og varier formlene inntil det prosentvise forholdet mellom elementene er riktig i.h.t. spørsmålet
a) Første prøveformel, den enkleste 92.83gPb,PbO viser et korrekt prosentvis forhold mellom formelens elementer.
b) Første prøveformel, den enkleste 31.9gK,KClO viser at det et for lite oksygen. 31.9gK,KClO2 viser også for lite oksygen, mens 31.9gK,KClO3 viser at den prosentvise sammensetningen er korrekt.
2.250.3 gram metallisk sølv ble oppløst og fullstendig utfelt som et fast stoff (0.399 gram AgX). Ionene som var involvert i fellingen var enten X=Cl- ioner eller X=Br- ioner. Bestem X.
Løsning: Kontroller hvilken av sølv-forbindelsene inneholdene 0.3 gram sølv som gir best resultat: 1) 0.3gAg,AgBr eller 2) 0.3gAg,AgCl .
2.26Da en løsning av oppløst Ca(OH)2 ble tilført CO2 i overskudd, ble det utfellt et hvitt stoff. Stoffet ble filtrert, tørket og veid. Stoffet ble veid og målt til 2.35 gram. Hvor mange gram Ca var det i den opprinnelige løsningen? Ca(OH)2+CO2>CaCO3+H2O
Løsning:2.35gCaCO3 (les av Ca-massen)
2.27Et begerglass ble tilført 2 g aluminium. Deretter ble begerglasset tilført saltsyre (HCl) i overskudd. I reaksjonen som fulgte ble det dannet AlCl3 og H2.
a) Hvor mange gram AlCl3 ble dannet i reaksjonen.
b) Hvor mange mol HCl ble forbrukt til å danne aluminiumkloridet?
c) Hydrogengassen som ble utviklet i reaksjonen ble benyttet til å lage vann. Hvor mange gram vann (H2O) er det teoretisk mulig å lage.
Løsninger:
a) 2gAl,AlCl3 (les av gram)
b) molmengden av AgCl3*3=molmengde HCl
c) molmengden av (AgCl3*3)/2=mulig dannet molmengde vann
2.28 3 gram Fe reagerer akkurat med 1.29 gram O2 og dannner en ren jernforbindelse.
a) Hva er denne forbindelsens enkleste formel?
Løsning: Erstatt prosent med masse og varier formlene inntil det prosentvise forholdet mellom elementene er riktig i.h.t. spørsmålet
a) Første prøveformel, den enkleste 3gFe,FeO viser at formelen inneholde for lite oksygen. 3gFe,FeO2 viser for mye oksygen. 3gFe,Fe2O2 viser for lit oksygen. Formelen 3gFe,Fe2O3 viser et korrekt forhold mellom jern og oksygen.
Tilbake til innhold (kjemioppgaver)

Balansere kjemiske ligninger (støkiometri)

Forbindelsene i et balanseuttrykk er bundet av det samme symbolregelverket som molekylkalkulatoren. Forbindelsene må skilles ved hjelp av tegnet '+' (pluss) samtidig som ligningens høyre og venstre side må være separert med pilsubstituttet og relasjonsoperatoren '>' (større enn).
Ved siden av å beregne koeffisientene i ligningen vil en få informasjon om massene og molmengdene til alle forbindelsene i ligningen. Forbindelsene i ligningen kan også være argumenterte.
Eksempel: Hvor mye vann (H2O) og karbondioksid blir utviklet hvis vi forbrenner metan (CH4) inneholdene 2 gram karbon sammen med 0.3 mol oksygengass (O2) ? For å finne løsningen på dette problemet skriver vi følgende:
-> 2gC,CH4+0.3mO2>CO2+H2O
I et slikt uttrykk vil forbindelsen som er argumentert med lavest molmengde, være den forbindelsen som er bestemmende for resultatet.
NB:Når et balanseuttrykk inneholder både argumenterte og uargumenterte forbindelser, vil de uargumenterte forbindelsene forutsettes å være i overskudd.

3.1Balanser reaksjonsligningene
a) Cu+O2>CuO
b) Fe+Cl2>FeCl3
c) C+Br2>CBr4
Løsninger: Balanseuttrykkene beregnes som vist.
3.2Balanser reaksjonsligningene
a) Zn+HCl>ZnCl2+H2
a) Al+HCl>AlCl3+H2
c) Sn+HCl>SnCl4+H2

Løsninger: Balanseuttrykkene beregnes som vist.
3.3Når alkaner forbrennes med oksygen dannes det karbondioksid og vann. Balanser følgende reaksjonsligninger
a) CH4+O2>CO2+H2O
b) C2H6+O2>CO2+H2O
c) C3H8+O2>CO2+H2O
Løsninger: Balanseuttrykkene beregnes som vist.
3.4Balanser reaksjonsligningene
a) Na2CO3+HNO3>NaNO3+H2O+CO2
b) KClO3+S+H2O>Cl2+K2SO4+H2SO4
c) FeS2+O2>Fe3O4+SO2
d) Al(OH)3+H2SO4>Al2(SO4)3+H2O
e) KBr+MnO2+H2SO4>Br2+MnBr2+KHSO4+H2O
f) Na3SbS4+HCl>Sb2S5+H2S+NaCl
g) Cu+HNO3>Cu(NO3)2+NO+H2O
h) Ca3P2+H2O>Ca(OH)2+PH3
i) FeSO4+KMnO4+H2SO4>Fe2(SO4)3+MnSO4+K2SO4+H2O
Løsninger: Balanseuttrykkene beregnes som vist.
3.5Når 8 gram pentan forbrennes med sammen med et overskudd av oksygen dannes det karbondioksid og vann.
Balanser ligningen C5H12+O2>CO2+H2O og beregn følgende:
a) Hvor mange gram CO2 ble utviklet under reaksjonen?
b) Hvor mange gram H2O ble utviklet under reaksjonen?
c) Hvor mange gram O2 ble forbrukt?

Løsninger: 8gC5H12+O2>CO2+H2O ,balanser og les av resultatet.
3.6 Et stykke metallisk jern (3g) ble overført til et glass med konsentrert saltsyre (tilsvarende 6 gram 100%). I reaksjonen som fulgte ble det utviklet H2 og FeCl2.
Balanser ligningen Fe+HCl>FeCl2+H2 og beregn
a) hvor mye FeCl2 som maksimalt kan utvikles?
b) hvor mye H2 som maksimalt kan utvikles?
Løsninger: 3gFe+6gHCl>FeCl2+H2 ,balanser og les av resultatet ( a) og b)).
3.7Balanser ligningen N2+H2>NH3 og beregn hvor mange gram nitrogen og hydrogen som blir forbrukt hvis det dannes 15.0 gram NH3 i reaksjonen.
Løsninger: N2+H2>15gNH3 ,balanser og les av resultat
3.8Hvis man varmer opp en blanding av arsenikktrisulfid, natriumnitrat og natriumkarbonat, dannes det natriumarsenat (Na3AsO4), natriumsulfat, natriumnitritt og karbondioksid.
Balanser ligningen: As2S3+NaNO3+Na2CO3>Na3AsO4+Na2SO4+NaNO2+CO2
Bestem følgende:
a) Hvilke minimumsmengder av As2S3, NaNO3 og Na2CO3 må være tilstede for at en skal få dannet 23.0 g Na3AsO4 ?
b) Hvor mye CO2 ville ha blitt utviklet hvis reaktantenes sammensetning var 10.0 g As2S3, 75.0 g NaNO3 og 37.0 g Na2CO3 ? c) Hvor mye Na2CO3 (forutsatt at As2O3 og NaNO3 er i overskudd) må være tilstede hvis en skal få dannet 5.0 g Na2SO4 ?
d) Hilken molmengde av Na3AsO4 kan maksimalt blir dannet hvis en blander sammen 0.5 mol As2S3, 120.0 g NaNO3 og 21.0 g Na2CO3 ?
e) Hvilken minimumsmengder (molmengder) av reaktantene må være tilstede for at vi skal få dannet 44.0 g CO2 ?
f) Vil en mengde av 3g As2S3, 0.2 mol NaNO3 og 0.1 mol Na2CO3 være tilstrekkelig for å få dannet 7.0 g NaNO2 ?

Løsninger:Modifiser balanseuttrykket etter behov og les av resultatet
a) As2S3+NaNO3+Na2CO3>23gNa3AsO4+Na2SO4+NaNO2+CO2
b) 10gAs2S3+75gNaNO3+37gNa2CO3>Na3AsO4+Na2SO4+NaNO2+CO2
c) As2S3+NaNO3+Na2CO3>Na3AsO4+5gNa2SO4+NaNO2+CO2
d) 0.5mAs2S3+120gNaNO3+21gNa2CO3>Na3AsO4+Na2SO4+NaNO2+CO2
e) As2S3+NaNO3+Na2CO3>Na3AsO4+Na2SO4+NaNO2+44gCO2
f) 3gAs2S3+0.2mNaNO3+0.1mNa2CO3>Na3AsO4+Na2SO4+NaNO2+CO2
3.9Hvis natriumkarbonat blir blandet med salpetersyre dannes natriumnitrat, vann og karbondioksid.
Balanser ligningen: Na2CO3+HNO3>NaNO3+H2O+CO2 og svar på følgende spørsmål:
a) Hvor mye karbondioksid blir utviklet hvis mengden av natrium i Na2CO3 tilsvarer 13.4 g og HNO3 er tilsatt i overskudd?
b) Hvor mye H2O vil bli utviklet hvis Na2CO3 inneholder 3.4 g karbon og HNO3 inneholder 18.8 g nitrogen?
c) Hvilken molmengde av NaNO3 blir utviklet hvis karbonmengden i CO2 tilsvarer 12.3 g karbon.
Løsninger:Modifiser balanseuttrykket etter behov og les av resultatet
a)13.4gNa,Na2CO3+HNO3>NaNO3+H2O+CO2
b)3.4gC,Na2CO3+18.8gN,HNO3>NaNO3+H2O+CO2
c)Na2CO3+HNO3>NaNO3+H2O+12,3gC,CO2
3.10Metallisk jern kan framstilles ved å varme opp en blanding av Fe2O3 og karbon slik at en på denne måten får oksydert jernet.
Balanser ligningen Fe2O3+C>Fe+CO2 og bestem molmengden til
a) Fe2O3 hvis det i reaksjonen dannes 1000 g Fe.
b) Fe hvis det i reaksjonen forbrukes 200 g C.
c) CO2 hvis det i reaksjonen dannes 12.8 mol Fe.

Løsninger:Modifiser balanseuttrykket etter behov og les av resultatet
a) Fe2O3+C>1000gFe+CO2 b) Fe2O3+200gC>Fe+CO2 c) Fe2O3+C>12.8mFe+CO2
3.11I en reaksjon mellom FeS2 og O2 dannes det Fe3O4 og SO2. Balanser ligningen FeS2+O2>Fe3O4+SO2
a) Hvor mye SO2 og Fe3O4 kan maksimalt dannes hvis det befinner seg 12.0 g Fe i FeS2 og 1.5 mol O i O2?
b) Er det teoretisk mulig å produsere 24.0 g Fe3O4 hvis reaktanten FeS2 inneholder 55.0 g svovel?.

Løsninger:Modifiser balanseuttrykket etter behov og les av resultatet
a) 12gFe,FeS2+1.5mO,O2>Fe3O4+SO2
b) 55gS,FeS2+O2>Fe3O4+SO2
3.12KClO3 er en forbindelse som blandet med saltsyre blandt annet vil utvikle klorgass.
Balanser ligningen KClO3+HCl>H2O+KCl+Cl2 og svar på følgende spørsmål:
a)En reaksjon mellom KClO3 og 3 g HCl utviklet 2 g Cl2. Hvor mye KClO3 ble forbrukt i reaksjonen?
b)En gitt mengde KClO3 inneholder 4 g oksygen. Hvor mye klorgass kan maksimalt bli utviklet hvis en tilsetter 0.04 mol HCl ?

Løsninger:Modifiser balanseuttrykket etter behov og les av resultatet
a) KClO3+HCl>H2O+KCl+3gCl2
b) 4gO2,KClO3+0.04mHCl>H2O+KCl+Cl2
3.13Ammoniumbikarbonat (NH4HCO3) benyttes ofte som hevemiddel i kakedeig. Ved oppvarming dekomponerer hevemiddelet på følgende måte: NH4HCO3>NH3+CO2+H2O
a)Hvor mange gram NH4HCO3 må til for at vi skal få dannet 0.2 mol CO2-gass?
b) Hvor mange mol ammoniakk(NH3), vann(H2O) og karbondioksid(CO2) vil bli utviklet når forbindelsen NH4HCO3 inneholder 4.3g H2?
c) Bestem om det er mulig å få utviklet mer enn 4g NH3 hvis NH4HCO3 i utgangspunktet inneholdt 0.23 mol O2.
Løsninger:Modifiser balanseuttrykket etter behov og les av resultatet
a) NH4HCO3>NH3+0.2mCO2+H2O
b) 4.3gH2,NH4HCO3>NH3+CO2+H2O
c) 0.23mO2,NH4HCO3>NH3+CO2+H2O
3.14 Bestem det volumet med O2 (normalt trykk og temperatur) som blir forbrukt når 1 kg oktan forbrennes.

Løsninger:Modifiser balanseuttrykket etter behov og les av resultatet
Steg 1: Argumenter og balanser: 1000gC8H18 + O2 > CO2 +H2O
Steg 2: For nå å beregne O2 -volumet som ble forbrukt må man benytte seg av tilstandsligningen for ideale gasser (se ordliste).
Vi vet at pV = nRT og derfor at V=nRT/p.
Det ukjente volumet (V) kan nå beregnes med utgangspunkt i den beregnede molmengden (n) samt de kjente:
(gasskonstanten) R=0.082liter*atm/(Kelvin*mol)
(temperatur) T=273.15Kelvin
(trykk) p=1atm.
3.15 10.99 gram av en forbindelse som består av C, H og O reagerer med O2 (i overskudd) under dannelse av H2O og 21.0 gram CO2. Hva er den empirisk formelen for denne forbindelsen?
Løsning: Finn svaret ved å undersøke effekten av å variere verdiene av X,Y og Z i følgende argumenterte (21g) ubalanserete ligning:
CXHYOZ + O2 > 21gCO2 + H2O
Tilbake til innhold (kjemioppgaver)

Termokjemi

4.1Hvilken varmemengde utvikles når butangass (C4H10) reagerer med oksygen (O2).
Løsning:Skriv inn uttrykket: C4H10(g)+O2(g)>CO2(g)+H2O(l) balanser/beregn og les av varmemengden
4.2Hvilken varmemengde utvikles når 2 gram Pb (bly) reagerer med oksygen under dannelse av PbO (blyoksid)?
Løsning:Skriv inn uttrykket: 2gPb(s)+O2(g)>PbO(s) balanser/beregn og les av varmemengden
4.3 Termokjemiske forandringer skjer ved rustdannelse.
Balanser ligningen: Fe(s)+O2(g)>Fe2O3(s).
a)Bestem reaksjonsentalpien (reaksjonsvarmen) for reaksjonen. Er reaksjonen endoterm eller eksoterm?
b)Hva blir entropiforandringen?
c)Bestem entalpi og entropi hvis 2 gram Fe2O3 dannes.
Løsninger:
a) og b)Balanser/beregn og les av entalpi/entropi. Negativ entalpi = eksoterm, Positiv entalpi = endoterm.
c)Skriv inn ligningen: Fe(s)+O2(g)>2gFe2O3(s) balanser/beregn og les av entropi/entalpi.
Tilbake til innhold (kjemioppgaver)

Løselighetsprodukt

5.1 Hva er Ksp-uttrykket til:
a) PbF2
b) Ag2CrO4
Løsning:
a) Skriv inn dissosiasjonsligningen: PbF2 > Pb+2 + 2F- . Beregn og les av Ksp-uttrykket
b) Skriv inn dissosiasjonsligningen: Ag2CrO4 > 2Ag+ + CrO4-2 . Beregn og les av Ksp-uttrykket
5.2 Bestem løselighetsproduktet til Ca(OH)2 hvis 0.0105 mol løser seg i 1 kg vann.
Løsning:
Trinn 1) Skriv inn dissosiasjonsligningen;Ca(OH)2 > Ca+2 + 2OH-
Trinn 2) Legg inn tallet 0.0105 i Ca+2 feltet (Masse løsn.middel = 1)
Trinn 3) Beregn og les av løselighetsproduktet
5.3Hvor mange gram CdF2 lar seg løse i 1 kg vann når F- konsentrasjonen i vannløsningen tilsvarer 0.234M ?
Løsning:
Trinn 1) Skriv inn dissosiasjonsligningen; CdF2 > Cd+2 + 2F-
Trinn 2) Legg inn tallet 0.234 i F- feltet (Masse løsn.middel = 1)
Trinn 3) Beregn og les av masse (CdF2)
5.4Hvor mange gram PbCl2 lar seg løse i 1 kg vann (Ksp=1.78E-5) når vannløsningen på forhånd inneholder 0.01 mol Pb+2?
Løsning:
Trinn 1) Skriv inn dissosiasjonsligningen; PbCl2 > Pb+2 + 2Cl-
Trinn 2) Legg inn tallet 1.78E-5 i Ksp-feltet (Masse løsn.middel = 1)
Trinn 3) Legg inn tallet 0.01 i Pb feltet (eksternt ionebidrag)
Trinn 4) Beregn og les av masse (PbCl2)
5.5Løseligheten av Ag2CrO4 i rent vann er 6.54E-5M. Vis at løseligheten til Ag2CrO4 i 0.05M AgNO3 løsn. er 4.48E-10M.
Løsning:
Trinn 1) Skriv inn dissosiasjonsligningen; Ag2CrO4 > 2Ag+ + CrO4-2
Trinn 2) Skriv inn 6.54E-5 i mol-feltet (Masse løsn.middel = 1) Trinn 3) Beregn (løselighetsproduktet beregnes) Trinn 4) Skriv inn tallet 0.05 i Ag+ (eksternt ionebidrag) Trinn 5) Beregn på nytt og les av resultatet i mol-feltet
Tilbake til innhold (kjemioppgaver)

Svake syrer/baser, bufferløsninger

6.1 Beregn H3O+-konsentrasjonen og pH i en 0.05M blåsyreløsning (HCN) (Ka=5.85E-10).
Løsning:
Trinn 1) Skriv inn dissosiasjonsligningen: HCN + H2O > CN- + H3O+
Trinn 2) Skriv inn konstanten (Ka) 5.85E-10
Trinn 3) Skriv inn tallet (0.05) for blåsyrekonsentrasjonen
trinn 4) Beregn og les av pH og H3O+-kons.
6.2 Beregn H3O+-konsentrasjonen og pH i en 0.05M eddiksyreløsning (Ka=1.75E-5). Er eddiksyre en sterkere syre enn blåsyre?
Løsning:
Trinn 1) Skriv inn dissosiasjonsligningen: CH3COOH + H2O > CH3COO- + H3O+
Trinn 2) Skriv inn konstanten (Ka) 1.75E-5
Trinn 3) Skriv inn tallet (0.05) for eddiksyrekonsentrasjonen
Trinn 4) Beregn og les av pH og H3O+-kons.
Trinn 5) Sammenlign syrestyrken til blåsyre og eddiksyre.
6.3 Beregn Ka for en 0.1M løsning av syren C6H5COOH (benzosyre). Ved innstilt likevekt er H3O+-kons. 0.00248M
Løsning:
Trinn 1) Skriv inn dissosiasjonsligningen: C6H5COOH + H2O > C6H5COO- + H3O+
Trinn 2) Fjern innholdet i alle tallfelt og skriv inn først 0.1 ([C6H5COOH]) og deretter 0.00248 ([H3O+])
Trinn 3) Beregn og les av Ka
6.4 Beregn Ka for en 0.5M løsning av syren HCOOH (maursyre). Ved innstilt likevekt er pH=2.02.
Løsning:
Trinn 1) Skriv inn dissosiasjonsligningen: HCOOH + H2O > HCOO- + H3O+
Trinn 2) Fjern innholdet i alle tallfelt og skriv inn først 0.5 ([HCOOH]) og deretter 2.02 (pH)
Trinn 3) Beregn og les av Ka
6.5 Hva er hydrogenfluoridkonsentrasjonen i en løsning der pH er blitt målt til 2 ? (Ka=6.94E-4).
Løsning:
Trinn 1) Skriv inn dissosiasjonsligningen: HF + H2O > F- + H3O+
Trinn 2) Skriv inn konstanten (Ka) 6.94E-4
Trinn 3) Skriv inn tallet 2 for pH
Trinn 4) Beregn, les av [H3O+] og [HF(etter diss.)]
Trinn 5) Løsning [HF(før diss.)] = [H3O+] + [HF(etter diss.)].
6.6 Beregn OH--konsentrasjonen og pH i en 0.05 M ammoniakkløsning (Kb=1.8E-5).
Løsning:
Trinn 1) Skriv inn dissosiasjonsligningen: NH3 + H2O > NH4+ + OH-
Trinn 2) Skriv inn konstanten (Kb) 1.8E-5
Trinn 3) Skriv inn tallet for ammoniakkonsentrasjonen 0.05
Trinn 4) Beregn og les av pH og OH--kons.
6.7 Beregn pH i en 0.1M ammoniumkloridløsning (KNH4+=5.6E-10).
Løsning:
Ammoniumkloridet løses fullstendig opp: NH4Cl > NH4+ + Cl-
Trinn 1) Skriv inn dissosiasjonsligningen:NH4+ + H2O > NH3 + H3O+
Trinn 2) Skriv inn konstanten KNH4+ 5.6E-10
Trinn 3) Skriv inn tallet for ammoniumionkonsentrasjonen 0.1
Trinn 4) Beregn og les av pH
6.8 Beregn OH--konsentrasjonen og pH i 1 liter 0.2M ammoniakkløsning (Kb=1.8E-5). Hva blir pH hvis man tilsetter 2.675 gram ammoniumklorid?
Løsning:
Trinn 1) Skriv inn dissosiasjonsligningen: NH3 + H2O > NH4+ + OH-
Trinn 2) Skriv inn konstanten (Kb) 1.8E-5
Trinn 3) Skriv inn tallet (0.2) for ammoniakkonsentrasjonen
Trinn 4) Beregn og les av pH og OH--kons.
Trinn 5) Når ammoniumklorid NH4Cl løser seg i vann dannes NH4+-ioner. Vi ser at dette ionet også befinner seg i dissosiasjonsligningen (Trinn 1). Denne blandingen har fellesion (bufferløsning). Ved å benytte programmets molekylkalkulator kan man beregne konsentrasjonen av ammoniumklorid -> 2.67gNH4Cl = 0.05mol = (1 liter) -> 0.05M
Trinn 6) Skriv inn basekonstanten, konsentrasjonen for ammoniakkløsningen og legg inn ammonium-ionekonsentrasjonen (fra NH4Cl) i det riktige fellesion-feltet.
Trinn 7) Beregn på nytt og les av pH
6.9 I en sur løsning reagerer molybdationet, MoO4-2 , til heptamolybdationet, Mo7O24-6 (fullstendig reaksjon) slik:
MoO4-2 + H3O+ > Mo7O24-6 + H2O
Balanser ligningen og beregn den pH som framkommer når 1.0 liter 0.014M Na2MoO4 og 1.0 liter 0.02M HNO3 blandes (KHNO3=27.79).
Løsning:
Trinn 1) Argumenter molybdationet med 0.014m slik at den ubalanserte ligningen ser ut som følger:
0.014mMoO4-2 + H3O+ > Mo7O24-6 + H2O
Trinn 2) Balanser og les av mol-forbruket av HNO3 i den fullstendige reaksjonen
Trinn 3) Beregn gjenværende mengde av uforbrukt HNO3
HNO3(uforbrukt)=0.02mol - forbrukt HNO3
Trinn 4) Bestem HNO3-kons. i den tilsammen 2 liters løsningen:
[HNO3]= (mol HNO3(uforbrukt))/2
Trinn 5) Åpne svake syrer/baser og skriv inn dissosiasjonsligningen for HNO3:
HNO3 + H2O >NO3- + H3O+
Trinn 6) Skriv inn 27.79 i Ka-feltet og den beregnede [HNO3] i HA-feltet.
Trinn 7) Beregn og les av pH.
Tilbake til innhold (kjemioppgaver)

Elektrokjemi

7.1Bestem den balanserte redoksreaksjonen basert på følgende to halvreaksjoner:
Cr2O7-2 + 14H+ + 6e- --> 2Cr+3 + 7H2O
H2S --> S + 2H+ + 2e-
Løsning:
Skriv inn følgende to halvreaksjoner:
Cr2O7-2 + 14H+ + 6e- > 2Cr+3 + 7H2O
H2S > S + 2H+ + 2e-
og beregn.
7.2 Bestem den balanserte redoksreaksjonen.
Cr --> Cr+3 + 3e-
MnO4- + 8H+ + e- --> Mn+2 + 4H2O
Løsning:
Skriv inn følgende to halvreaksjoner:
Cr > Cr+3 + 3e-
MnO4- + 8H+ + e- > Mn+2 + 4H2O
og beregn.
7.3 Balanser: OH- + ClO- + S2O3-2 --> Cl- + SO4-2 + H2O
Løsning:
Skriv inn følgnende redoks-reaksjon inn i ett av feltene for halvcelle-feltene (det andre feltet må være tomt):
OH- + ClO- + S2O3-2 > Cl- + SO4-2 + H2O
og beregn.
7.4 Et kar med vann tilføres et lite stykke natrium. Bestem den balanserte redoksreaksjonen. Er dette en spontan reaksjon?, forklar
2H2O + 2e- --> H + 2OH- E0 = -0.83 V
Na + e --> Na E0 = -2.71 V
Løsning:
Skriv inn følgene to halvcellereaksjoner og deres potensialer:
2H2O + 2e- > H + 2OH-
Na + e- > Na
Husk å snu reaksjonen for halvcelle nr.2.
Beregn.
Spontan reaksjon? (Tips: Undersøk fortegnet til cellepotensialet)
7.5 Hve er løselighetsproduktet (Ksp) til AgCl?
AgCl + e- --> Ag + Cl-         E0 = 0.22 V
Ag --> Ag+ + e-         E0 = -0.80 V
---------------------------------
AgCl --> Ag+2 + Cl-

Løsning:
Steg 1) Skriv inn halvcellereaksjoner samt deres potensialer
AgCl + e- > Ag + Cl-         E0 = 0.22 V
Ag > Ag+ + e-         E0 = -0.80 V
og beregn redoksreaksjon og cellepotensial.
Steg 2) Skriv inn n=1 (-n=-1) og E0celle=-0.58 V i ligningen: G = -n F E0 og beregn.
Step 3) Overfør resultatet av G til ligningen: -G = R T ln K (husk å forandre fortegnet til G) og beregn K (løselighetsproduktet).
Tilbake til innhold (kjemioppgaver)

Spektroskopi

8.1 Bestem strukturen til C5H8O3 ved hjelp av følgende spektraldata.
MS: 29 45
IR: 1720 3000
H[1]-NMR : 11
C[3]-NMR(multiplisitet) : 27.96(t) 29.71(q) 37.83(t) 178.26(s) 207.02(s)
Løsning:
Spektraldataene legges inn i sine respektive felter og beregnes.
Fortolkning av felles resultater
MS, IR, H[1]-NMR og C[13]-NMR viser tilstedeværelsen av en karboksylgrupppe.
En C=O gruppe (keton) kan sees ved hjelp av C[13]-NMR (207.07), MS og IR.
Multiplisitet: Karbonet i karboksylgruppen og C=O gruppen er begge singletter
Videre undersøkelser
Multiplisitet: 27.96(t) = CH2 37.83(t) = CH2 : 29.71(q) = CH3
Resultatet: CH3-C(=O)-CH2-CH2-C(=O)OH
8.2Benytt følgende spektraldata til å bestemme strukturen til C7H8O

MS: 39 53 79 90 107
IR: 700 790
NMR H[1]: 2.25 7.0
Løsning:
Spektraldataene legges inn i sine respektive felter og beregnes.
Fortolkning av felles resultater
MS, IR og H[1]-NMR viser at forbindelsen er aromatisk.
MS --> disubst. ; IR (mer spesifisert) --> 1,3 disubst.
Steg 2. Videre undersøkelser
C7H8O - C6H4 (disubst) = CH4O (muligens OH og metyl (CH3))
Dette kan verifiseres via H[1]-NMR (Ph-CH3 Methyl H-shift) og MS (CH2-Ph-OH).
Resultatet:Dette er en di-subtituert aromatisk forbindelse med en metylgruppe og en OH-gruppe i 1,3 posisjon.
8.3Bestem strukturen til C9H10O2

MS: 43 65 91
IR: 690 740 1750
NMR H[1]:1.95 5.0 7.28
Løsning:
Spektraldataene legges inn i sine respektive felter og beregnes.
Fortolkning av felles resultater
MS, IR og H[1]-NMR viser at dette må være en aromatisk forbindelse
MS --> Ph-CH2 ; IR --> monosubst. bensen ; H[1]-NMR --> Aromatisk H
Hvilke tilhørigheter har forbindelsens oksygenatomer ?:
MS --> CH3-C=O ; IR --> Estere ukonj. C=O & C-O ; H[1]-NMR --> C(=O)-O-CH (ester)
Dette må være en ester.
Videre undersøkelser
C9H10O2 - fenyl(C6H5) = C3H5O2
Ved hjelp av MS --> CH3C=O (MS) og H[1]-NMR --> C(=O)-O-CH kan vi konkludere:
C3H5O2 = -CH2-C(=0)-O-CH3
Resultatet: Dette er en mono-subst. aromatisk forbindelse: Ph-CH2-C(=0)-O-CH3

Tilbake til innhold (kjemioppgaver)

Kurvetilpasning

9.1Føgende data beskriver sammenhengen mellom Celsius og Kelvin
Celsius , Kelvin
200 , -73.15
300 , 26.85
400 , 126.85
450 , 176.85
500 , 226.85
Hvilken likning beskriver denne sammenhengen best ?
Løsning:
Dataene legges inn i Data: (X Y) og beregnes (beste tilpasning). Sammenhengen er representert ved hjelp av likningen i Funksjon -feltet.
9.2Hvor mange Fahrenheit tilsvarer 100 oCelsius ?
Celsius , Fahrenheit
-73.15 , -99.67
26.85 , 80.33
126.85 , 260.33
176.85 , 350.33
226.85 , 440.33
Løsning:
Dataene legges inn i Data: (X Y) og beregnes (beste tilpasning). Sammenhengen er representert ved hjelp av likningen i Funksjon -feltet. Benytt denne likningen til å beregne Fahrenheit (X=100).
9.3 Bestem damptrykket til butadien ved 0oC når følgende data gir sammenhengen mellom temperatur og trykk.
0oC , P (mm Hg)
-61.3 , 40
-55.1 , 60
-46.8 , 100
-33.9 , 200
-19.3 , 400
-4.4 , 760
15.3 , 1520
48 , 3700
76.0 , 7600
Løsning:
Dataene legges inn i Data: (X Y) og beregnes (beste tilpasning). Sammenhengen er representert ved hjelp av likningen i Funksjon -feltet. Benytt denne likningen til å beregne trykket (X=0).


9.4 Benytt følgende eksperimentelle data til å beregne halveringstiden (T1/2) til Pa[234] isotopen.
Tid(sec) , stråling (cps)
60 , 66.7
150 , 26.9
240 , 11.0
330 , 4.9
420 , 1.7
Løsning:
Dataene legges inn i Data: (X Y) og beregnes (beste tilpasning). Sammenhengen er representert ved hjelp av likningen i Funksjon -feltet Y = A * exp(B*X). Benytt likningens B koeff. til å beregne T1/2.
Tips : T1/2 = (ln 2)/B .
9.4 Følgende data framkommer ved hydrolyse av 16% sukrose (rørsukker) i en 0.1 mol/L HCl vandig løsning ved 34 oC.
t/min , % Gjenværende sukrose
9.83 , 96.5
59.60 , 80.2
93.18 , 71.0
142.9 , 59.1
294.8 , 32.8
589.4 , 11.1
Av hvilken orden er denne reaksjonen m.h.p. sukrose ?
Løsning:
Dataene legges inn i Data: (X Y) og beregnes (beste tilpasning). Sammenhengen er representert ved hjelp av likningen i Funksjon -feltet. Fordi funksjonen som gir det beste resultatet er eksponentiell kan vi konkludere med at reaksjonen er av første orden.
Tilbake til innhold (kjemioppgaver)

Molekylstruktur (3-D Molekylframviser)

Undersøke molekylstrukturer
10.1 Undersøk strukturen til CO2 molekylet. Er CO2 molekylet et polart molekyl?
Løsning:
Ved hjelp av filen co2.pdb undersøk strukturen til CO2 molekylet
Nøkkelord: Symmetri
10.2 Kan bensenmolekylets karakteriseres som et polart molekyl? Har bensen et høyt eller lavt kokepunkt.
Løsning:
Ved hjelp av filen benzene.pdb undersøk strukturen til bensenmolekylet
Nøkkelord: Symmetri, syklisk
10.3 Både bensen og oktan er bygget opp av karbon og hydrogen. Ved å sammenligne strukturer,hva kan man forvente m.h.p. smelte og kokepunkt for disse to stoffene.
Løsning:
Ved hjelp av filene benzene.pdb og octane.pdb undersøk strukturene til disse stoffene.
Nøkkelord: Symmetri, syklisk
10.4 Hva er grunnen til H2O molekylenes orientering i is?.
Løsning:
Undersøk hvordan H2O molekylene er orientert i is - ice.pdb.
Nøkkelord: Polaritet, elektronegativitet, bindingstyper, temperatur og molelylære bevegelser.

10.5 Hva er avstanden mellom atomene i diamant og grafitt og hva er avstanden mellom lagene i grafitt?
Løsning:
Hent og undersøk filene som innholder diamant og grafitt - diamond.pdb og graphite.pdb.
Benytt CHEMIX ordboken - konstanter til å finne avstandene.
10.6 Hvilken struktur har svovel ved kokepunktet?
Løsning:
Først, undersøk svovelstrukturen ved kokepunktet - sulfur8.pdb.
Ved kokepunktet danne svovelet S8-ringer. En videre temperaturøkning medfører at strukturen ned og danner S6, S4 og S2 fragmenter.

10.7 Prøv å beskrive DNA-strukturen med ord. Hvilke atomer og bindingtyper er representert i DNA?
Løsning:
Undersøk DNA strukturen - dna.pdb.
Atomene i DNA befinner seg Statistikk tekstfeltet.

Tilbake til innhold (kjemioppgaver)

Gassligninger

11.1 Hvor mange mol gass befinner seg i en 1000dm3 beholder hvis temperaturen i beholderen er 298.15K og trykket er 2 atm?
Løsning:
Legg inn følgende verdier i de riktige feltene: P=2 atm, T=298.15 K, V=1000dm3 og trykk Enter-tasten.

11.2 Hvor stort volum vil 120 gram klorgass tilsvare ved STP?
Løsning:
Først, beregn molmengden(n) ved hjelp av molekylkalkulatoren og argumenter Cl2 med 120g --> 120gCl2
Legg inn temperatur, trykk samt den beregnede molmengde(n) i de riktige feltene.

11.3En ståltank inneholder 15.0 gram Cl2 gass. Trykket er 5.0 atm og temperaturen 22.0 oC. Hva er volumet til ståltanken?
Løsning:
Benytt konverteringer til å konvertere 22 oC til Kelvin. Deretter beregnes molmengden av 15.0 gram Cl2 ved å legge inn 15gCl2 i molekylkalkulatoren. Til slutt beregnes V ved å legge inn P,n og T (Ideell gasslov).

11.4 En ballong (100 gram) ble ved havnivå (1 atm og 290 K) fyllt med 1000 dm3 hydrogengass. Hvor mange gram kan ballongen løfte? (Luft = 21% Oksygen, 78% Nitrogen og 1% Argon)
Løsning:
1)Beregn massen til 1000 dm3 luft
78% av 1000 dm3 =780 dm3 med N2 gass. Legg inn følgende verdier V=780 dm3, P=1atm, T=290K og trykk Enter. Nitrogenmassen i ballongen beregnes ved å multipliseres resultatet (n) med 28g/mol
Benytt samme framgangsmåte som over for å beregne massen til Oksygen og Argon.
2) Massen til 1000 dm3 med luft beregnes ved å summere massene til mN2 og mO2 og argon.
3) Beregn massen til 1000 dm3 H2 (V=1000 ,P=1atm T=290K) og multipliser dette resultatet med 2g/mol
4) Resultat: mN2 + mO2 + mAr - 100g(ballong) - mH2 = løft

Kombinert gasslov

11.5 I et sylinder med et bevegelig stempel befant det seg 8 dm3 av en gass. Gassens temperatur var 290K og trykket inne i sylinderet var på 1.85 atm. Gassen i sylinderet ble og komprimert til et volum som tilsvarte 6.45 dm3 samtidig som gassen ble varmet opp til 350K. Hvilket trykk hadde gassen etter kompresjonen? slik at temperaturen steg til 350K og trykket steg til
Løsning:
Legg inn følgende verdier i de riktige tekstfeltene: T1 = 290 K, V1 = 8.00 dm3, P1 = 1.85 atm, T2 = 350 K, V2 = 6.45 dm3 og trykk Enter-tasten.

Graham's diffusjonslov

11.6 Hva er forholdet i diffusjonshastighet mellom Helium og Radon når gasstemperaturen for de to gassene er den samme?
Masser: Radon=222 u, Helium=4.00 u

Løsning:
Leg inn 222 i m2 feltet, 4 i m1 feltet og 1 i v2 feltet. Forholdet v1/v2 beregnes ved å trykke Enter-tasten. .

Tilbake til innhold (kjemioppgaver)

Konverteringer

12.1 Konverter 298oC og 212 oFahrenheit til Kelvin ?
Løsning:
Legg inn temperaturverdiene i riktige teksfelt og trykk Enter.
12.2 Konverter følgende trykk 2 atm, 600 mmHg, 55.21 bar, 30 Torr, 4.8 Pa til N/m2.
Løsning:
Legg inn trykkverdiene i riktige teksfelt og trykk Enter.

12.3 Konverter følgende energi-varmeenheter til J (Joule).
Løsning:
Legg inn energi-varmeverdiene i riktige teksfelt og trykk Enter.

Back to top

Ternært Plott

13 Fire blandinger bestående av kloroform og vann i ulike blandingsforhold ble hver 5 ganger tilført en kjent mengde eddiksyre og deretter undersøkt.
Bland.1 = 90/10, Bland.2 = 50/50, Bland.3 = 30/70 and Bland.4 = 10/90.
Beskriv forandringene i blandingene når eddiksyre tilføres.
Legg resultatene av undersøkelsen inn i et fasediagram og marker faseovergangene ved hjelp av spliner.
Løsning:
Forholdet kloroform/vann vil forbli konstant når eddiksyre tilsettes, - noe som medfører at prøvepunktene i fasediagrammet vil ligge på linjer.

I fasediagrammet representerer A, B og C følgende:
A = Eddiksyre    B = Vann    C = Kloroform     (fasen er angitt med  1-f   eller   2-f )


    Blanding 1                             Blanding 2               Blanding 3                 Blanding 4
0   10   90   (2-f)                 0   50   50   (2-f)         0   70   30   (2-f)         0   90   10   (1-f)
11.25   8.25   80   (2-f)     20   40   40   (2-f)       12   62   26   (2-f)         9   82   9   (1-f)
22.5   7.5   70   (1-f)         40   30   30     (1-f)     24   54   22   (2-f)       10   74   8   (1-f)
33.75   6.25   60   (1-f)     60   20   20   (1-f)       36   46   18   (1-f)       27   66   7   (1-f)
45   5.0   50   (1-f)             80   10   10   (1-f)       48   38   14   (1-f)       36   58   6   (1-f)

Tilbake til innhold (kjemioppgaver)Kjemiprogram - Hjem