Løselighetsprodukt - Ksp


Kjemiprogram - Nedlasting

Noen salter løser seg godt i vann mens andre salter er lite løselige. Lettløselige salter lar seg lett spalte over på ioneform mens tungtløselige salter har en tendens til å forbli som fast stoff.
Evnen et salt har til å løse seg er temperaturavhengig.I hovedsak vil et salt løse seg best ved høy temperatur. Når et salt løser seg opp, vil det etter en tid innstille seg en likevekt mellom mengden av det faste stoffet og de oppløste ionene. Vi sier at en løsning som er i denne likevektstilstanden er mettet.
Løselighetsproduktet (Ksp) er et uttrykk for et salts evne til å løse seg. Hvis løselighetsproduktet til et salt har en lav verdi, løser saltet seg dårlig. Et salt med et høyt løselighetsprodukt, løser seg bedre.
Løselighetsproduktet er den mest brukbare måten å angi løseligheten til tungtløselige stoffer dvs. stoffer som løser seg mindre enn 10-3 mol kg-1 vann. Hvis saltet MxAy dissosierer til kationene M+c og anionene A-a vil uttrykket for løselighetsproduktet være gitt ved:
Ksp=[M+c]x [A-a]y


Fellesioneffekt
Eksempler - Løselighetsprodukt
Løselighet
Løselighetsdata
Løselighetskalkulator - Brukerveiledning


Kjemiprogram - Hjem