Molekylmasse / Formelmasse kalkulator


Kjemiprogram - Nedlasting

CHEMIX avanserte molekylkalkulator beregner formelvekt (formelmasse) samt masseprosentene til alle stabile isotoper.
Av muligheter kan nevnes:
1) 103 grunnstoffer
2) alle stabile isotoper
3) normal skrivemåte for forbindelser som inneholder deuterium(f.eks.D2O)
4) ion og molekylærion
5) mange parentesnivåer
6) uargumenterte beregninger (formelmasse)
7) formelargumenterte beregninger (molmengde/masse-konverteringer)
8) grunnstoffargumenterte beregninger (molengde/masse)
9) krystallvannotasjon
10) feilmeldingstjeneste
Ved en feilmeldingsfri beregningsutførelse framkommer alltid molmengden, massen og masseprosenten til grunnstoffene som utgjør forbindelsen.

Trykknapper

Trykknapper Eksempel(1-6): Eksempler på gyldige argumenterte og uargumenterte formler
Beregn: Regner ut formelmasser, masser og molmengder

Tekstfelt

Øverste: Her legger man inn den aktuelle formel
Midterste: Viser resultat av beregning samt (hvis feil) feilmeldinger
Nederste: Viser molmengder,masser og den prosentvise sammensetningen
(masseprosent)

Veiledning/retningslinjer - Molekylkalkulator

Lovlige tegn og symboler

CHEMIX molekylkalkulator krever bestemte tegn og symboler for at beregningene skal være feilfrie. Innlagte formler skal i hovedsak følge de samme retningslinjene som normalt benyttes i kjemisk nomenklatur.
Tab. Molekylkalkulator - lovlige tegn og symboler
Tegn/symbol Eksempel Tolkning
m 2mH2O mol
g 2gH2O gram
E 2E-3mH2O eksponent
e 2e-3mH2O eksponent
e- e- elektronsymbol (må stå for seg selv)
, 2mH2,H2O argumentskilletegn
. 2.3gH2O desimalskilletegn
* CaCl2*5H2O krystallvannskilletegn
D D2O el. H[2]2O deuteriumskrivemåte
[ ] H[2] el. [Fe(CN)6]+2 nukleontallklammer(isotoper) eller kompleksklammer
( ) Ca(NO3)2 parentes
+ Ca+2 el. Ca++ positivt ladd ion (enkle/sammensatte ion)
- SO4-2 el. SO4-- negativt ladd ion (enkle/sammensatte ion)
0-9 10gH2O tall
H-Lr HHeLiBeBCNO Hydrogen til Lawrencium (at.nr. 1 tom. 103)

Regler

Indeksering

Kjemiske formler inneholder ofte indekser, en skrivemåte som opprinnelig ikke befinner seg i datamaskinens normale tegnsett og som vanligvis heller ikke er tilgjengelig i tastaturet. Skrivemåten som benyttes i CHEMIX vil derfor avvike litt fra den normale skrivemåten. F.eks. skal formelen for svovelsyre (H2SO4) i CHEMIX skrives som:
-> H2SO4
Tilsvarende skal f.eks. nitrationet (NO3-) skrives som:
-> NO3-

Bruk av tegnene m (mol) og g (gram)

En formel kan skives på to måter som betyr det samme:
F.eks. H2SO4 som også kan også skrives som
-> 1mH2SO4
Dette betyr at alle formler som i forkant ikke innehar tegnene g eller m, automatisk fortolkes som om det skulle ha stått
-> 1mH2SO4

Bruk av krystallvannskilletegn

Det er viktig å merke seg at en formels koeffisient bare virker på de elementer og indexer som befinner seg i krystallvannskilletegnets forkant.
Derfor, legg merke til hvordan følgende tilfeller blir fortolket:
1) -> 2CaCl2*5H2O oppfattes som 2 mol CaCl2 + 5 mol H2O
2) -> 2mCaCl2*5H2O oppfattes som 2 mol CaCl2 + 10 mol H2O
Det er verdt å merke seg at en formel kan skrives:
-> 2m2CaCl2*5H2O
I dette tilfellet vil 2m være argumentet til formelenheten 2CaCl2*5H2O
Krystalvannskilletegnet skal alltid befinne seg utenfor alle parentesnivåer (kan ikke innlemmes).

Bruk av komma

Komma benyttes i de tilfeller der molmengden eller massen til ett av formelens grunnstoffer er kjent. Man kan på denne måten bestemme molmengdene og massene til de andre grunnstoffene som utgjør formelen.
Foran et skilletegn (komma) kan det henholdsvis være:
1) et tall + tegnet for mol eller masse + et kjemisk symbol + et tall
f.eks. -> 2gH2,H2SO4 (2 gram H2 i svovelsyre) eller,
-> 2mH2,H2SO4 (2 mol H2 i svovelsyre)
2) et tall + et kjemisk symbol + et tall
f.eks. ->2H2,H2SO4 (fortolkes også som 2 mol H2 i svovelsyre)
NB: Hvis tegnene for mol eller masse ikke er tilstede vil kalkulatoren fortolke
-> 2H2,H2SO4 som om man skulle lagt in formelen -> 2mH2,H2SO4
3) et kjemisk symbol + et tall f.eks. -> H2,H2SO4 som fortolkes som
-> 1mH2,H2SO4 (et mol H2 i svovelsyre)
4) et kjemisk symbol
-> H,H2SO4 (et mol H i svovelsyre)
En vil i alle de ovestående eksemplene få beregnet både forbindelsens molmengde og masse.

Ion og ioneforbindelser (tegnene - og +)

Normalt angis ladningstallet i forkant av ladningen slik som f.eks. Ca2+, men fordi kalkualtoren ikke benytter indexering vil den ikke kunne skille mellom Ca2+ og Ca2+. Den vil derfor tolke dette som 2 kalsiumatomer med en positiv ladning ?. Skrivemåten som derfor skal benyttes i molekylkalkulatoren er altså
-> Ca+2
Følgende to skrivemåter er lovlige:
negative ion: -> SO4-- ,eller den foretrukne skrivemåten -> SO4-2
positive ion: -> Ca++ ,eller den foretrukne skrivemåten -> Ca+2
Det er fornuftig å benytte en 'standardisert' skrivemåte for ion og ioneforbindelser. En bør derfor unngå skrivemåter der flere enn ett +tegn eller -tegn er representert i formelens bakkant.
NB:Et negativt molekylærion vil ha en ulik (større) masse i forhold til en nøytral utgave av den samme forbindelsen. Dette er noe som molekylkalkulatoren tar hensyn til i sin beregning av forbindelsens masse og mengde.
En eventuell urealistisk elektronisk 'overstripping' av et atom som f.eks.
-> H+2 , medfører at kalkulatoren reagerer med en feilmelding. Tilsvarende vil også en urealistisk elektronisk overstripping av et molekylærion -> BeF2+23 (strippet for 23 elektroner), resultere i en feilmelding.

Isotoper

CHEMIX tillater beregninger på anrikede forbindelser. I alt 10 stabile isotoper er tilgjengelig. Informasjon om disse isotopene kan hentes ut fra dialogboksen Egenskaper i periodesystemet. Man spesifiserer den aktuelle isotopen ved å sette isotopens nukleontall inn i klammer som etterfølger det kjemiske symbolet. Et eksempel på en slik formel er:
-> H[2]2O (formelen for deuteriumoksid)
Som et spesialtilfelle tillates bruken av tegnet D (deuterium), noe som betyr at formelen også kan skrives som:
-> D2O

Komplekser

Komplekser omgis av klammeparanteser. Et eksempel på et slikt kompleks er:
-> [Fe(H2O)6]+3

Tallbruk

En formel kan godt ha decimaltall som index. Dette betyr at:
-> Na0.5(NO3)5e-1 (tilsvarer -> 0.5mNaNO3) er mulig.

Parenteser

Molekylkalkulatoren i CHEMIX tillater bruk av parenteser i mange nivåer. Dette kan eksemplifiseres med den deskiptive, men noe urealistiske formelen :
-> (((((((((Na)2(Cl)5)2)2)SO4)2)2)2)2)2 ,en formel som er fullt mulig å beregne.

Eksempler - Molekylkalkulator

Dialogbokseksempler

Uargumenterte beregninger

1) Beregner formelmassen til svovelsyre -> H2SO4
2) Beregner formelmassen til svovelsyre som er anriket med hydrogenisotopen Deuterium (H[2])
-> H[2]2SO4 eller -> D2SO4

Argumenterte beregninger

Argumenterte beregninger må forstås som formler som i forkant er tilført tegn, tall eller symboler som på denne måten avviker fra formelens 'normalskrivemåte'.
3) Beregner molmengden til 2 gram svovelsyre -> 2gH2SO4
4) Beregner massen til 2 mol svovelsyre -> 2mH2SO4
5) Beregner massen og molmengden til svovelsyre inneholdene 2 gram svovel.
-> 2gS,H2SO4
6) Beregner massen og molmengden til svovelsyre inneholdene 2 mol svovel.
-> 2mS,H2SO4

Beregning av formelmasse

Beregn formelmassen til svovelsyre:
-> H2SO4
(NB:Kan også skrives som -> 1mH2SO4 )

Beregning av molmengde når massen er kjent

Beregn molmengden til 105 gram svovelsyre -> 105gH2SO4

Beregning av massen når molmengden er kjent

Beregn massen til 4 mol svovelsyre -> 4mH2SO4

Beregning av masse og molmengde når massen eller
molmengden til et av formelens gr.stoff er kjent

Beregn massen og molmengden svovelsyre inneholdene:
1) 10 mol oksygen -> 10mO,H2SO4
2) 10 gram oksygen -> 10gO,H2SO4 (eller -> 10gO2,H2SO4)

Kjemiprogram - Hjem