Oksidasjonstall


Kjemiprogram - Nedlasting

Oksidasjonstall - Retningslinjer for bestemmelse av oksidasjonstilstander

Forandringen i oksidasjonstallet indikerer hvor mange elektroner som overføres pr. molekyl/atom/ion.

1) Oksygen i bundet form som f.eks. i H2O, har oksidasjonstallet -2. (Unntak: peroksider som f.eks. H2O2)
2) Hydrogen i bundet form som f.eks. i H2O, har oksidasjonstallet +1. (Unntak: hydrider som f.eks. NaH, KH ...)
3) I rene grunnstoff som f.eks. O2 og Na er oksidasjonstallet 0 (null).
4) Summen av oksidasjonstallene i et molekyl/ion, skal være lik molekylets/ionets nettoladning.
5) Alkalimetallene (h.gruppe 1) (Li, Na, K, Rb og Cs) skal i bundet form som f.eks. i NaCl, alltid ha oksidasjonstallet +1.
6) Jordalkalimetallene (h.gruppe 2) (Be, Mg, Sr, Ba og Ra) skal sammen med Zn og Cd i bundet form, alltid ha oksidasjonstallet +2.

7) I en sur løsning, benyttes H+ og H2O til å balansere ladninger og andre atomer. I en basisk løsning, benyttes OH- and H2O til å balansere ladninger og andre atomer.

Ved å benytte seg av de retningslinjer som her er beskrevet, skal man normalt kunne bestemme oksidasjonstallet til alle grunnstoff som er involvert i en redoks-reaksjon.


Elektrokjemi
Redoks - Reduksjon og Oksidasjon
Eksempler - Redoks

Kjemiprogram - Hjem