Spektroskopi


Kjemiprogram - Nedlasting

Spektroskopi er studiet av den kvantiserte interaksjonen mellom energi (hovedsakelig elektromagnetisk energi) og materie. Dette studiet har avslørt sammenhenger mellom signal og struktur i den grad at en viss form for generalisering og systematisering har vært mulig. F.eks. vil 1H signalene i en aromat skille seg energetisk fra 1H signalene i en alifat. Strukturbestemmelsen forenkles og sikkerheten økes når informasjon fra flere spektrometriske (MS) og spektroskopiske (IR,NMR) metoder blir kombinert.

1) NMR - Kjernemagnetisk Resonans Spektroskopi (Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy)
2) IR - Infrarød Spektroskopi
3) MS - Masse Spektrometri

Butanon MS, IR, 1H-NMR og 13C-NMR spektre

Fig.1 MS-spekter inneholdene et CH3C=O fragment(43 m/e)

MS Spekter


Fig.2 IR-spekter med absorbsjon forårsaket av en C=O gruppe (1705 cm-1)

IR Spekter


Fig.3 1H-NMR spekter som indikerer proton-proton kobling mellom metyl og metylen

H-NMR Spekter


Fig.4 13C-NMR spekter. Off-resonance dekobling (øverst) og proton dekoblet som viser tilstedeværelsen av en C=O gruppe (209 ppm)

C-NMR Spekter


Masse Spektrometri

Vis isotopformel : Viser C[12]2H[1]6 i stedet for C2H6
Tekstfelt (øvre): Fragmentmasser separert med 'spaces'
+/-me- : Nøyaktigheten for søket/iterasjonen i elektronmasser (1800 me- = 1 mn).
Iterere -> : En metode som finner løsninger på MS problemer ved bruk av utvalgte isotoper. CHEMIX vil med denne metoden forsøke å finne formler som har samme masser (+/-) som fragmentmassene ved å kombinere massene til noen utvalgte isotoper og deres index verdier (iterative grenser). En .... linje betyr at alle isotopkombinasjoner som gir løsning ikke vil bli vist. Dette problemet kan unngås ved å redusere (+/-me-) verdien. Hvis Iterere ikke blir valgt vil CHEMIX gjennomføre søk i MS-datafilen.

IR og NMR Spektroskopi (H[1] og C[13])

Tekst felt : IR bølgetall (cm-1) eller NMR ppm verdier.

Fortolkning av parametre og resultater

(1/1), (1/2), (2/3).... (treff/potensielle treff)
(1/1) = 1 treff av totalt 1 potensielt treff (Treff% = 100)
(1/2) = 1 treff av totalt 2 potensielle treff (Treff% = 50)
(2/2) = 2 treff av totalt 2 potensielle treff (Treff% = 2/2*100% = 100%)
(5/8) = 5 treff av totalt 8 potensielle treff (Treff% = 5/8*100% = 62.5%)

LPTV (Laveste Potensielle Treff Verdi) representerer det tallmessige minstekravet til nevnerens verdi i brøken (treff/LPTV). Konsekvensen av å øke LPTV fra 1 -> 2 er at minst to resonans/absorbsjons områder nå være representert i datafilen for i det hele tatt å komme i betraktning. Dette betyr at en 100% treff som f.eks. (1/1) ikke vil bli akseptert og derved ikke framvist fordi kravet til nevnerens verdi i dette tilfellet er 2 eller større.

Lagre

Lagre eksperiment : MS(+/-me- + utvalgte isotoper + spektaldata) + IR/NMR spektraldata.
Utgangssettingene (default settings) for Spektroskopi kan forandres og lagres via Oppsett -> Spare alle valg

Kjemiprogram - Hjem